A very happy birthday to K9 Sheriff Officer Bane!! 🐾🐾


courtesy OCSD